Baccarat

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
00 4       1                           1                                                             1                   1 00
01 12   1         1 1                 1       1     1       1 1         1             1 1                   1               01
02 13     1 1 1               1       1             1   1     1                             1 1   1       1   1             02
03 11                   1       2     1     1   1           1         1             1                             1   1     03
04 12     1   1   1 1           1                 1             1             1 1   1       1             1                 04
05 14 1 1               1                     1 1             1 1       1           1         1   1 1           1 1         05
06 14                   2       1 2 1     1                   1         1         1   1   1                           1   1 06
07 19   1         1   1   2       1           1       1 1 1     1             2   1     1 1               1   1         1   07
08 15             1                     1     1 1                 2   1     1 1 1       1                           2 2     08
09 12     1     1                 2     1     1   1                         1   1                     1     1   1           09
10 9   1 1                     1               1           1         1                           1       1 1               10
11 15         1               1                         1   1 1 1       1         1     1         1 1         1 1 1 1       11
12 7       1         1                         1 1           1                         1               1                   12
13 5         1                                     1 1                                             1                   1   13
14 6     1               1                           1 1                   1               1                               14
15 11 1                       1       1       1               1               1   1               2   1         1           15
16 17   1     1 2         1     1       1       1     1     1               1 1           1   1         2     1             16
17 11           1 1       2         1 1 1                                       1             1           1           1     17
18 8               1         1                                 1 2                   1   1                     1           18
19 5                                   1                 1                 1                   1                         1 19
20 7                       1 1               1                                   2               1     1                   20
21 11                 1 1 1   1   1               1   1     1                                           1             1   1 21
22 13 1       1   1   1       1                       1         1 1         1       1   1 1                 1               22
23 13             1     1   1 1                       1 1 1                   1 1   1 1                               2     23
24 11           1   1                         1               1       1   2 1     1                     1     1             24
25 11     1   2 1           1               2                           2                                   1 1             25
26 11               1   1 2                             1 1         1         1     2                         1             26
27 14                 1     2           1               1   2         1     1             1 1 1                     1 1     27
28 15 1   2           1                     1                       2   2       1       1   1   2         1                 28
29 12 1     2   1     1                       1           1           1   1                     1 2                         29
30 13   1     1         1     1           1                         1     2     1 2                 1                     1 30
31 9       1                     1                 1   1                                         1 1   1   1 1             31
32 9     1                               1     1 1           1 1     1         1                           1               32
33 13               1 1   1 1       1 1   1 1                   1       1             1                   1       1         33
34 15 1     1 1 1   1       1 1                                 1             1 1                       1 1         1   2   34
35 12       1 1     1           1     1                               1 1           1     1           2             1       35
36 8                             1         1                     2 1                               2   1                   36
37 12                   1         1   1 1   1     1                               1     1   2               2               37
38 7                                   1       1           1         1                     1 1                 1           38
39 8 1                                           1     1       1           1 1         1     1                             39
40 7               1                 1           1     1 1                                 1   1                           40
41 10                                   1       1                 1     1 2                   1       1       1       1     41
42 9   1                         1 2 1                                     1         1                   1       1         42
43 13       1   1       1           1 1 1 1             1         1                 1                   1 1             1   43
44 8 1   1 1         1                   1                                       1               1 1                       44
45 10                 1                                       1   1 1       1 1           1                       1       2 45
46 8 1                                           1 1   1             1     1 1       1                                     46
47 17 1             1                   1   1       1 1     1               1     2 1         1 1 1 1               1     1 47
48 10 1             1     1   1                                     2     1                                 2       1       48
49 9         1                 1 1     1             1           1           1 1         1                                 49
50 6   1                                   1                                           1   1           1             1     50
51 9 1 1                                 1     1                         1     1                             1 1     1     51
52 15                 2 1   1             1 1     2       2           1     1                     1             1       1   52
53 11                     1               1           1   1         1   2     1           1 1                 1             53
54 11                   1         1 1                                             1     1     1 3     1     1               54
55 10                       1         1       1                     1 1               2 1                       1     1     55
56 10         1           1                   1           1   1           1                   1                 1 1 1       56
57 8                   1       1           1       1             1                   1     1                     1         57
58 3                 1                                                               1                 1                   58
59 7   1   1                                       1           1                                         1       1 1       59
60 18                 1     2 1   1     1           2       1   1         2 1                 1 1               1         2 60
61 17     1                         3       1       1 1   1         1     1       1   1           1   2 1       1           61
62 11                       1         1           1 1 1           1             1       1           1 1                 1   62
63 7   1                                             1     1                             2         1         1             63
64 16       1       2 1     2       1             1     1           1 1       1 1               1         1             1   64
65 9                   1               1   1                 1     1                               1               1   2   65
66 4           1   1         1                                                                       1                     66
67 16       1 1 1               1 1             1   1       1   1     1                   2             1           1   1 1 67
68 4                                                         1         1                       1     1                     68
69 19   1   2     1         1     1     1   1   1     2   1   1           2                   1         1           1   1   69
70 13         1 2       1 1     1       1   2               1                                         1 1           1       70
71 12             1   1     1       1     1     1                   1                   2       1             1 1           71
72 5               1                                           1                   1 1                                 1   72
73 10                 1     1 1           1       1                             1   1               1                     2 73
74 13               1     1     1 1           1                                       1 1   1         1   1     1         2 74
75 5                               1             1 1                               1                 1                     75
76 5     1                     1                                         1         1               1                       76
77 11 1           1                         1       1     1       2       1                   1 1                   1       77
78 9         1   1   1         1               1               1   1 1                         1                           78
79 13             1 1     1               1       1       1 1       1 1     1       1       1               1               79
80 10                   1                               1 1 1           1                             1     1 1       1 1   80
81 7                                                                           2 2       1                       1     1   81
82 9             1 1               1 1             1   1       2                           1                               82
83 12   1 1                               1   1               1               1     1       1                     1   2   1 83
84 7         1 1                                     1           1               1                       1       1         84
85 13 1 1 1                       1   1                     1         1 1               1     1           2       1         85
86 10     1 1     1                   1           1           1       1         1         1   1                             86
87 12 1                 1     3     1         2                   1           1                       1             1       87
88 10                     1           1               1   1                                 1   1     1 1       1   1       88
89 17   1 1     1 1       1 1   1             1                                 1     1   1   1 1   2       1 1             89
90 6   1 1                                           1         1                         1                           1     90
91 9     1 1   1               1               1                   1         1             1                           1   91
92 7                   1                 1   1         1               1             1                       1             92
93 18             2           1     1                   2 2       1                 2   1         3         1     1     1   93
94 7           1                   1     1       1                                                 1       1       1       94
95 9 1         1               1         2 1 1     1                                                         1             95
96 10 1 1                                       1             1             1                       1     1     1 1   1     96
97 9                                 1         1                       1                       1       1 1       1     1 1 97
98 12       1     1             1 1       1                               1           1                     1   2 1       1 98
99 16 1 1     1                     1   1       1   1       1 1     1       1         1       1   1           1   1         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
Ngày
/
Tháng
Nền tảng xổ số Thể thao Tỉ số bóng đá Cá độ thể thao Bóng rổ poker Bóng rổ trực tiếp Game casino Baccarat casino Casino game poker Trò chơi poker sòng bạc Casino game nổ hũ Trò poker game casino Game poker